Postup při onemocnění žáka ZŠ nebo dítěte v MŠ

13.09.2020 16:51

Povinnost školy při předcházení a šíření infekčních nemocí

 

Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné, věnovat těmto příznakům  zvýšenou pozornost a postupovat takto :

  • pokud jsou příznaky onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen jeho zákonný zástupce, není žák vpuštěn do budovy školy
  • pokud jsou příznaky onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce, je škola povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy – do vyzvednutí je žák pod dozorem zletilé fyzické osoby umístěn v samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků
  • pokud se příznaky onemocnění vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, je žák pod dozorem zletilé fyzické osoby neprodleně umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků, současně jsou informováni zákonní zástupci žáka na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

 

Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu.

Povinnost školy vzděláváním distančním způsobem

Škola poskytuje vzdělávání distančním zůsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

 

Odkaz na metodiku ošetření dítěte :

https://click.eway-crm.marketing/g-o/YTV4U2DZW2Q97WU8UUYNFVP5YQWUV/46F8E7CB-40F9-618A-1D5B-7ED99CE23E35/49C88530-9EFD-3833-D657-E7E05F5866E7

 

Zpět