Upřesňující informace - zápis do 1. ročníku

29.03.2021 16:15

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. ročníku pouze elektronicky ve dnech 

                                            7.4. - 16.4.2021

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se týká:
- dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021;
- dětí, kterým byl při zápisu v roce 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok

 

V příloze naleznete žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ. Žádost vyplňte a doručte do školy jednou z těchto možností:

a) do datové schránky školy 
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu dolany.skola@gmail.com  a přiložte naskenovanou nebo ofocenou žádost jako přílohu;
c) Českou poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod, Dolany 84
d) osobním doručením do školy denně od 12.00 – 15.00 hodin

Jiné způsoby doručení nebudou akceptovány!

Po doručení žádosti budete telefonicky kontaktováni a bude vám přiděleno registrační číslo, pod kterým bude veden spis vašeho dítěte.

V případě přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámení provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude umístěn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy – www.skola-dolany.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V případě nepřijetí bude rozhodnutí zasláno písemně na adresu žadatele.

V případě, že se rozhodnete podat žádost o odklad povinné školní docházky, přiložte k žádosti :

a/ doporučení školského poradenského zařízení

b/ doporučení odborného lékaře 

Na jejich základě bude vystaveno rozhodnutí o odkladu, které bude žadatali zasláno písemně.

Žádost o přijetí ZŠ.doc (28,5 kB)

Žádost o odklad ZŠ-21.doc (29 kB)

 

 

 

 

 

Zpět