VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

16.04.2024 19:48

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2), písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

registrační číslo výsledek řízení

číslo 1 přijímá se

číslo 2 přijímá se

číslo 3 přijímá se

číslo 4 přijímá se

Vyvěšením se pokládají kladná rozhodnutí za doručená.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude v listinné podobě vydáváno zákonným zástupcům oproti podpisu,

pokud je bude rodič vyžadovat.

Mgr. Iveta Hofmanová

ředitelka školy

V Dolanech 16. 4. 2024

 

Zpět