Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ - LEX Ukrajina

09.06.2022 11:29

Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

 

 

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k základnímu vzdělávání

 od 1. září školního roku 2022/2023 – LEX Ukrajina

 

 

 

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2), písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

registrační číslo           výsledek řízení

 

číslo 1                           přijímá se

 

 

Vyvěšením se pokládají kladná rozhodnutí za doručená.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude v listinné podobě vydáváno zákonným zástupcům oproti podpisu,  pokud je bude rodič vyžadovat.

 

 

 


                                                                                              Mgr. Marie Matějková

                                                                                                          řed.školy

V Dolanech 9.6.2022

 

 

 

Zpět