Zápis do 1. ročníku

23.03.2018 17:24

Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

 

Termín: zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se koná 18. dubna 2018

Místo konání: budova základní školy

Čas: od 15 hod do 18 hod

Kritéria pro přijímání žáků: přednostně se přijímají žáci s trvalým bydlištěm v Dolanech a spádových obcích

Průběh zápisu: Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Formální část zápisu: Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Motivační část zápisu: Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

Při zápisu obdrží zákonní zástupci dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do 1. třídy. Do 30 dní od konání zápisu do 1. třídy (tzn. nejpozději 18. května) bude dle školského zákona, § 183, odst. 2 oznámeno rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Oznámení bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude umístěn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy – www.skola-dolany.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů (tzn. Do 3. června 2018). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

                                                                     Mgr. Marie Matějková

                                                                               ředitelka školy

 

Zpět