Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

Dolany 84
telefon : 734 620 990
dolany.skola@gmail.com

Zápis do MŠ

05.04.2020 18:08

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

1. Zápis bude probíhat od 4. do 8. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude podávána  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
  • poštou,

3.  Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

4. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

5. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou (tel.č.734620990) vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole 

6. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

     1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),

     2. doloží kopii očkovacího průkazu

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

žádost o přijetí MŠ - 2020.doc (34304)

prohlášení očkování.docx (11897)

Kritéria pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020.docx (14889)

 

Do obálky s označením Zápis MŠ vložte : 1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ

                                                               2. prohlášení o očkování

                                                               3. kopii očkovacího průkazu, kde je zřetelně vidět jméno dítěte i očkovací záznamy

 

 

                                                                                  Mgr. Marie Matějková - ředitelka školy